Zgłoś tekst
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Zgłoszony tekst jest w formacie edytowalnym
 • Lista referencyjna oraz przypisy przygotowane w oparciu o sty APA.
 • Przekazany do Redakcji tekst nie był publikowany w innych wydawnictwach
 • Artykuł opatrzony jest: • streszczeniem (100-150 słów), • wykazem słów kluczowych, • imionami i nazwiskami, stopniami i tytułami naukowymi Autorów, • nazwą instytucji reprezentowanej przez Autora/Autorów (afiliacją), • nr ORCID Autorów, • jeżeli badania wykorzystane do napisania artykułu zostały sfinansowane ze środków innych, niż środki własne oświadczenie o źródłach finansowania należy zamieścić taką informację w artykule.
 • Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora określającymi styl i zasady sporządzania bibliografii.

Wytyczne dla autorów

INFORMACJE DLA AUTORÓW ARTYKUŁÓW

 1. Teksty dostarczone do Redakcji nie mogą być publikowane w innych wydawnictwach.
 2. Do HSS przyjmowane są teksty z zakresu wybranych nauk społecznych (nauki o zarządzaniu i jakości, nauki o polityce i administracji, nauki o bezpieczeństwie, psychologia) oraz wybranych nauk humanistycznych (historia, filozofia).
 3. Język publikacji: angielski. Teksty muszą być starannie opracowane pod względem językowym i formalnym. Preferowana objętość: 20 000 - 30 000 znaków (ze spacjami).
 4. Każdy artykuł powinien być opatrzony:
 • streszczeniem wraz z tytułem w języku polskim i angielskim (150-200 słów),
 • wykazem słów kluczowych w języku polskim i angielskim,
 •  imionami i nazwiskami, stopniami i tytułami naukowymi Autorów,
 • nazwą instytucji reprezentowanej przez Autora/Autorów (afiliacją),
 • nr ORCID Autorów,
 • oświadczeniem o prawach autorskich do tekstu i udziale procentowym w powstaniu dzieła (do pobrania w zakładce),
 • jeżeli badania wykorzystane do napisania artykułu zostały sfinansowane ze środków innych, niż środki własne oświadczenie o źródłach finansowania należy zamieścić taką informację w artykule.
 1. Autorzy podają następujące dane kontaktowe: numer telefonu, adres służbowy do korespondencji i adres e-mail. Kolegium Redakcyjne decyduje o skierowaniu artykułu do recenzji. W pierwszej kolejności uwzględniane są artykuły zamówione.
 2. Zgłoszone artykuły przechodzą wstępną selekcję Redakcji czasopisma i po ich akceptacji przekazane są do dalszej procedury wydawniczej. Artykuły będą publikowane po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji i akceptacji Kolegium Redakcyjnego. Kolegium Redakcyjne zastrzega sobie prawo do dokonywania niezbędnych skrótów, poprawek redakcyjnych, w tym poprawek wynikających z uwag korektora językowego.
 3. Teksty powinny być przygotowane w dostępnym szablonie/formatce zgodnie z instrukcją redakcyjną.
 4. W jednym numerze zeszytu dana osoba może opublikować tylko jeden artykuł.
 5. Artykuły i materiały niezamówione nie będą zwracane.
 6. Zapraszamy do nadsyłania artykułów do HSS.

Szablon artykułu/formatka
Instrukcja redakcyjna

Polityka prywatności

Wprowadzone do systemu dane i osobowe oraz adresy e-mail będą wykorzystywane wyłącznie do celów wydawniczych czasopisma.